Zasady ochrony danych osobowych

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAREX MOTOR s.c. z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 175 w Poznaniu (60-594).
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 175, 60-594 Poznań oraz adres e-mail: info@marexmotor.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności:
  1. realizacji umowy zawartej w ramach złożonego zamówienia – umowy kupna,
  2. obsługi reklamacji w przypadku, gdy reklamacja zostanie złożona przez Panią/Pana,
  3. obsługi zgłoszeń, które mogą być do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy Allegro lub naszą stronę internetową),
  4. kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z realizacją zamówienia – umowy kupna.
 4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, między innymi: firmy kurierskie i banki oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.